001-bird

ТОВЧ ТҮҮХ

Монголын Эвангелийн Эвслийн (МЭЭ) анхны суурь 1992-1993 оны үеэс эхлэлтэй билээ. Тухайн үед байсан илгээлтийн байгууллагууд болон...
004-christian

МЭЭ-ийн ЗОРИЛГО

Монгол чуулганы эв нэгдэл, хамтын ажиллагааг хангах
Монгол чуулганыг гаж буруу урсгалаас хамгаалах
Монгол чуулганыг Төр засагт төлөөлөх
003-pray

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм.

Монгол Улсын газар нутаг, байгал орчин,  хөгжил цэцэглэлтийн төлөө

Иеремиа 29:7; Дуулал 22:28; Иов 12:23-24; Сургаалт үгс 22:6; Шастирын дэд 7:14

Монгол үндэстэн аврагдаж үнэний мэдлэг рүү ирээсэй. Монголын өнцөг булан бүрт сайн мэдээ тараагдаж, чуулганууд сэргэж, хөгжиж Монгол үндэстэн өөрчлөгдөн шинэчлэгдэхийн төлөө

Монгол хүн бүр үндэсний соёл, хэл, уламжлал түүхээ мэдэж, бахархаж, үр хүүхдэдээ өвлүүлэн зааж, сургахын зэрэгцээ үлгэрлэн үзүүлдэг байхын төлөө

Монголын Улсын эрх баригчид мэргэн ухаантайгаар, шударгаар улс үндэстнийг зөв удирдахын төлөө

Монгол хүн бүр газар шороо, нутаг ус, ан амьтан, байгалий баялагтаа ухамсартай, хариуцлагатай хандан, зөв зохистойгоор захиран зарцуулахын төлөө

Шударга сонгууль, зөв сонголтын төлөөх залбирлын цуглаан

Бүгдээрээ шударга сонгууль, зөв сонголтын төлөө хамтдаа залбирцгаая. Эзэн Бурхан маань бидний Монголыг дүүрнээр ивээг!

“Тиймээс бүх хүний төлөө гуйлт, залбирал, зуучлан залбирал хийгээд талархлаа өргөхийг юуны өмнө чамд чухалчлан зөвлөж байна. Хаадын төлөө, дээгүүр тушаалтай бүх хүний төлөө залбир. Тэгвэл бид сүсэглэл ба хүндлэлтэйгээр амар тайван, төвшин амьдралаар амьдрах болно. Энэ нь бидний Аврагч Бурханы мэлмийд сайн бөгөөд тааламжтай.” – 1 Тимот 2: 1-3.

Та нар дуудлагынхаа нэг л найдварт дуудагдсаны адил нэг бие,

нэг Сүнс, нэг Эзэн, нэг итгэл, нэг баптисм, нэг Бурхан байна. Тэр

бол бүгдийн Эцэг бөгөөд бүгдийн дээр бүгдээр дамжин бүгдийн дотор байдаг.

Ефес 4:4-6