Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 85.000
 • Сумдын тоо: 21
 • Айл өрхийн тоо: /6200 аймгийн төв дээр/
 • 2300 ажилгүй
 • Нэн ядуу өрх – 2750
 • Бичиг үсэг үл мэдэгч,  ядуу өрх ихтэй.
 • Хувийн үйлдвэр бага
 • Баруун туруун
 • Чандмань
 • Өндөр Хангай
 • Сагил
 • Өмнөговь эдгээрт эсийн бүлгээр явдаг.

Христитгэлт чуулганы гол үйлчлэл:
JCS:

 • Газар тариалан
 • Малжуулах төсөл
 • Гэр төсөл

Залбирах сэдэв:

 • Христитгэлт ТББ байгуулагдахыг төлөө
 • Цэцэрлэг байгуулагдахын төлөө
 • Миссионер, спонсортой болохын төлөө
 • Ядуурал маш их хэмжээтэй
 • Сургууль завсардалт маш их,
 • Хүүхдийн хүмүүжил алдагдаж байна.
 • Ядууралаас болж Гэр бүл сарнилт их байна.
 • Архидалт их байна.
 • Гэмт хэрэг халдлага маш их гарч байна.