Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 100.000
 • Төв аймагт  15000 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 27
 • Сүм цуглаан: аймгийн төвдөө 8 чуулган
 • 15 чуулганд сүм таригдсан

Христитгэлт байгууллага:

 • Дэлхийн зөн ОУБ
 • Флом ОУБ
 • ТӨС
 • Мина
 • Библийн Лиг

Христитгэлт байгууллагуудын гол үйлчлэл:

 • Дэлхийн зөн ОУБ

Залбирах сэдэв:

 • Зөвшөөрөлгүй цуглаан
 • Нутгийн удирдагчтай болохын төлөө
 • Хөгжил буурай