Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 52800
 • Сумдын тоо: 13
 • Айл өрхийн тоо: 13300
 • 0-15 насных нь 17.500

Үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага /юу ч байхгүй/

 • Сүм цуглаан: аймгийн төв дээр 2 цуглаан
 • Сумдад ганц ч цуглаан байхгүй

Христитгэлт байгууллага:

 • Эхлэл ТББ /оёдол/

Залбирах сэдэв:

 • Ажилгүйдэл аймгийн хэмжээнд их
 • Нас баралт маш  их байна.
 • Шилжих хөдөлгөөн их байна.
 • Эмнэлгийн ажил маш муу, мэс заслын эмч нар байхгүй, эмнэлгийн тал маш муу хахууль маш их.
 • Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн төлөө үүнтэй холбоотой шилжих хөдөлгөөн их.