Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 60000
 • Сүхбаатар хотод  15.000 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 27
 • Газар нутгийн хэмжээ – ………мянган км2
 • Айл өрхийн тоо: ………..

Хүн амын хувь:

 • Хүүхэд: 0-15 нас ………….
 • 16-18 нас …………….
 • Өсвөр залуучууд нийт …………..
 • Залуучууд 19-35 нас ………….
 • Өндөр настан 54-59 нас …………
 • 60-аас дээш нас …………..

Сэлэнгэд үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага

 • Сүм цуглаан: 4 чуулган байдаг
 • Нийтдээ: 20 гаруй чуулган байдаг

Христитгэлт байгууллага:

 • Дэлхийн зөн ОУБ

Сэлэнгэ аймагт сүм таригдсан сумуудын нэрс:

 • Зүүн хараа
 • Баруун хараа
 • Алтан булаг
 • Орхон
 • Орхон туул
 • Бургалтай
 • Хүдэр
 • Дулаанхаан /YWM/
 • Баянхараа

Залбирах сэдэв:

 • Ажилгүйдэл маш их
 • Нийгмийн эмзэг бүлгийнхэнд хүрч үйлчлэх тал дээр анхаарч ажилламаар байна.

Ингэснээр нийгмийн бүхий л хүрээнд хүрэхэд дөхөмтэй болох юм. Халамжлах тал дээр анхаармаар байна.

Мэдээллээс хол байдаг нь бидэнд хүндрэл болж байна.