Товч мэдээлэл:

Нийт хүн ам: 100.000
Эрдэнэт хотод 80.000 хүн амтай
Айл өрхийн тоо: ……………

Хүн амын хувь:

 • Хүүхэд: 0-15 нас …………….
 • 16-18 нас ………….

Өсвөр залуучууд нийт …………..

 • Залуучууд 19-35 нас ……………..
 • Өндөр настан 54-59 нас ……..
 • 60-аас дээш нас

Эрдэнэт-д үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага

 • Сүм цуглаан: 13 сүм чуулган байдаг

Христитгэлт байгууллага:

 • Дэлхийн Зөн ОУБ
 • Мөнхийн булаг Залуучуудын кафе /Сургалтууд тогтмол явагддаг/
  Нөхөр: /Жерэмиа /Тайван/
  Эхнэр: Санди /АНУ/
  Нөхөр: Патрик /Швед/
  Эхнэр: Эдрил /АНУ/ нар хариуцаж ажилладаг.
 • Солонго төв /Амьдралын нэн ядуу айл өрхүүдэд судалгаа аваад Швед монголын программаар  цэцэрлэгт явдаг./
 • Найдвар саажилттай хүүхдийн цэцэрлэг /Тэдний оюун санаанд тохирсон үйл ажиллагаа явуулдаг
 • YWM  –  МИТ

Орхон Христ Хамтын Нөхөрлөл-2012

Алсын хараа:

Хамтдаа хөгжиж, Хаанчлалыг тэлнэ. Исаиа 54:2

Уриа:

Хаанчлалын төлөө хамтдаа үйлчилцгээе. Дуулал 133:1

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Орхон аймаг дахь 2 сум, 22 багийн Христитгэлт чуулган байгууллагууд хамтарч Христийн сайн мэдээг түгээн дэлгэрүүлэх үйлсийг идэвхижүүлэх зорилгоор гишүүн чуулган, байгууллагуудынхаа удирдлагыг хөгжүүлж нийт гишүүддээ болон нийгэмд чуулганы оролцоог нэмэгдүүлж улмаар төрөл бүрийн үйлчлэлүүдийн хамтын ажиллагааны багуудыг үүсгэн байгуулах дэмжих гэсэн үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулдаг.

Зорилго:

Орхон аймаг дахь Христитгэлт Чуулган, байгууллагуудын хамтын ажиллагааг   хөгжүүлж нийгэмд чуулганы оролцоог идэвхижүүлнэ

Зорилт:

 • Орхон аймаг дахь 2 сум 22 багийн Христитгэлт чуулганы ахлагч удирдагчдыг    хөгжүүлэх, нөхөрлөх
 • Христитгэлт чуулгануудын нийт гишүүдэд хүрч үйлчлэх
 • Нийгэмд чуулганы оролцоог идэвхижүүлж хамтран ажиллах
 • Хамтын ажиллагааны үйлчлэлийн баг, албадуудыг хөгжүүлэх
 • Хамтын ажиллагаа
 • Сайн мэдээний хамтын үйлчлэл
 • Удирдлага хөгжүүлэх сургалт
 • Хүүхдийн үйлчлэлийн алба, сургалт
 • Залуучуудын үйлчлэлийн магтаал, залбиралын цуглаан
 • Эдгэрлийн баяр хөөр сүлжээ сургалтууд
 • Гишүүдэд зориулсан конференц
 • Үндэсний залбиралын өдөрлөг
 • Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төв
 • Нийгмийн үйлчлэлийн алба

Залбирах сэдэв:

 • Есүст итгэж байгаа хүмүүсийн итгэл улам хүчтэй байгаасай.
 • Архидалт газар авч байна. үүнээс болж
 • ГОК-ын ажилчдын төлөө /олноороо Есүст итгэхийн төлөө
 • Цуглаанд байгаа эрчүүд бусад эрчүүдэд нөлөө үзүүлэхийн төлөө
 • Абортын эсрэг энэ нь маш өндөр хэмжээнд байна. /Их дээд сургуулийн оюутнууд абортод өртөж байна. 13 хувийн эмнэлэгт бүгдээрэнд нь аборт ихээр хийж байна.
 • Засаг захиргаа, хорих анги, эмнэлгийн төлөө
 • Сүмүүдийн эв нэгдлийн төлөө
 • Архидалт завхайрлын эсрэг /энэ нь маш их/
 • Ядуурал маш их баян хоосны ялгаа маш их байдаг.