Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 70000
 • Улиастай хотод 25000 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 19
 • Айл өрхийн тоо: ………..

Хүн амын хувь:

 • Хүүхэд: 0-15 нас ………….
 • 16-18 нас …………….

Өсвөр залуучууд нийт …………..

 • Залуучууд 19-35 нас ………….
 • Өндөр настан 54-59 нас …………
 • 60-аас дээш нас …………..

Завханд үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага

 • Сүм цуглаан: 4 нийтдээ

Христитгэлт байгууллага:

 • Дэлхийн зөн байгууллага  /2005 онд байгуулагдсан/

Завхан аймагт сүм таригдсан сумуудын нэрс:

 • Улиастайн төвд нэг чуулган /гадаад гэр бүл ажиллаж байгаа/
 • Тосонцэнгэл хотод нэг чуулган
 • Ургамал суманд нэг чуулган байдаг.
 • Тэс суманд нэг чуулган байдаг

Залбирах сэдэв:

 • Буддагийн сүм хийд бараг сум болгонд байдаг. Улиастайн төвд Буддын том төвлөрсөн хийдтэй. Овоо тахидаг, Шашинлаг үйл ажиллагаа хийдэг. Энэ нь сүнсний тэмцэлд маш ихээр нөлөөлдөг.
 • Засаг захиргааны удирдлагын төлөө /эдгээр хүмүүс нь өөрсдөө удирдаж авч явдаг./
 • Эзэний Сайн мэдээ нутгийн хүмүүст хүрэхийн төлөө
 • Архидалт, бөө мэргэ төлгө маш их байдаг
 • Ажилгүйдэл маш их байна.
 • Аймгийн хэмжээнд гэрэл цахилгаан байдаггүй.
 • Нийгмийн хүндрэл байдаг.
 • Дэд бүтэц хөгжихгүй байгаа нь маш хүндрэлтэй байдаг.