Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам:  100 гаруй мянган
 • Дорнод хотод 70000 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 15
 • Айл өрхийн тоо: 10500 өрх

Дорнод-д үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага /байхгүй/

 • Сүм цуглаан: зөвхөн аймгийн төв дээр 5 цуглаан байна.
 • Сумуудтайгаа нийлээд 10 чуулган байдаг.

Дорнод аймгийн чуулган таригдсан сумууд:

 1. Баян-Уул/Жим чуулган/
 2. Баян дун
 3. Цагаан овоо
 4. Матад
 5. Дашбалбар

Залбирах сэдэв:

 • Гаж урсгал маш их хэмжээгээр нүүрлэж байна.
 • Архидалт ядуурал онцгойлсон асуудал болоод байна.
 • Биеэ үнэлэгчид маш их хэмжээгээр байна.
 • Дунд сургуулийн багш нарын хувьд хавчих асуудал байна. Христэд итгэгч хүүхдүүдийг хавчих байдал байна.
 • Вар цэнгээний газар их байна. өсвөр насны хүүхдүүд их орж байна.