Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 30000
 • хотод 15000 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 18
 • Газар нутгийн хэмжээ – 115.9 мянган км2

Айл өрхийн тоо:

Хүн амын хувь:

 • Хүүхэд: 0-15 нас 28435
 • 16-18 нас 6826
 • Өсвөр залуучууд нийт 35261
 • Залуучууд 19-35 нас 24359
 • Өндөр настан 54-59 нас 2449
 • 60-аас дээш нас 4728

Үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага /байхгүй./

 • Сүм цуглаан: 7

Залбирлын хэрэгцээ:

 • Төгрөг, Бугат, Тонхилд сүм тарих гэж байна.
 • Техникийн  аваар маш их байна.
 • Засаг даргын удирдлага авилгалаас ангид байлгах