• Нийт хүн ам: 60.000
 • Баянхонгор хотод  12500 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 17
 • Газар нутгийн хэмжээ –  мянган км2

Булган аймагт үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлэгийн байгууллага 
Сүм цуглаан:  12 цуглаан
Христитгэлт байгууллага:

 • Дэлхийн Зөн ОУБ
 • Гедион /Библи тараах үйлчлэл/
 • Эхлэл /албан бус/

Христитгэлт байгууллагуудын гол үйлчлэл:

Эхлэл АОМ:

 • Албан бус сургалт

Дэлхийн зөн ОУБ

Булган аймгийн хамтын ажиллагааны байгууллага нь сүүлийн жилүүдэд эрчимжиж байгаа.

АЛСЫН ХАРАА
Булган аймагт Бурханы хаанчлалыг тэлж агуу захирамжийг биелүүлэх МЭЭ-ээс гаргасан 20\10 зорилтыг дэмжин 2020 он гэхэд Булган аймгийн хүн амын 10%-ийг Христийн дагалдагч болгох

2020 ЗОРИЛТ
1.    Чуулганыг хүчирхэгжүүлэх ба чуулган тарих
2.    Удирдагчдыг хүчирхэгжүүлэх ба дагалдагч бэлтгэх
3.    Нийгмийг өөрчлөх ба нөлөөллийг бий болгох

1. Чуулганыг хүчирхэгжүүлэх ба чуулган тарих

 1. Хамтран аварлын зар тараах, чуулган тарих  \Байгаа нөөц бололцоогоо нийлүүлэн хамтран сүм тарина. \
 2. Одоо байгаа чуулганы үйл ажиллагааг эрчимжүүлж харилцан хамааралтай байж хариуцлагын тогтолцоог бий болгох    \ Хамтын ажиллагааны гэрээг бий болгон гэрээний дагуу үйлчилнэ.\
 3. Санхүүгийн бие даасан байдалтай болоход нь урамшуулж санхүүгийн эх үүсвэртэй болоход нь дэмжлэг үзүүлнэ.        \ Сумдуудад жижиг бизнес үйлдвэрлэлийг бий болгон чуулганыг дэмжинэ.\
 4. Сумдуудын  харилцаа холбоог  бий болгон хамтын ажиллагааг сайжруулна.        \ Ойролцоо байгаа сумууд хамтран нэг нэгэндээ дэмжлэг туслалцаа нөхөрлөлийг үзүүлдэг байх \

2. Удирдагчдыг хүчирхэгжүүлэх ба дагалдагч бэлтгэх
Сумдуудын удирдагчид ба итгэгчидийг удаан хугацааны болон түргэвчилсэн сургалт семинарт хамруулж дагалдагчдыг бэлтгэхэд дэмжин урамшуулах

3. Нийгмийг өөрчлөх ба нөлөөллийг бий болгох

 1. Нутгийн чуулгантай хамтран орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах ажлуудыг зохиох
 2. Нутгийн чуулганыг орон нутагт таниулах ажлыг зохиох
 3. Нутгийн чуулгантай хамтран хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүл, эрүүл мэнд, зөв харилцаа, ёс суртахууны сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулах

Залбирлын сэдэв:  

 • Булган аймгийн хувьд сүнсний хувьд унтамтгай
 • Архидалт, ядуурал маш их
 • Хүн амын тоогоор бага хэрнээ хамгийн ядууралтай аймаг
 • Ажилгүйдэл ихтэй