Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 60 –  мянга
 • Өлгий хотод: 25 – 30 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 17
 • Газар нутгийн хэмжээ:  мянган км2
 • Айл өрхийн тоо: ойролцоогоор
 • Казак хүн ам: Нийт Монголд 100 мянга гаруй гэдэгХүн амын хувь:
 • Хүүхэд: 0-15 нас …………..
 • 16-18 нас ………..
 • Өсвөр залуучууд нийт …………….
 • Залуучууд 19-35 нас …………..
 • Өндөр настан 54-59 нас …………..
 • 60-аас дээш нас …………….

Баян-Өлгийд үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага

Сүм цуглаан: Гэр Чуулган сүлжээний гэр чуулганууд бий.
Христитгэлт байгууллага:

 • “Алтай Кравт” оёдлын үйлдвэр
 • Швэйцарийн консул
 • Монголын Илгээлтийн Төв
 • Монголын Чуулган Тарих Хөдөлгөөн

Христитгэлт байгууллагуудын гол үйлчлэл:

 • Орон нутаг ба сумдыг хөгжүүлэх хөтөлбөр
 • Малчдыг малжуулах, ногоожуулах хөтөлбөр
 • Уулын спортын төрлөөр сургалтын төв
 • Казак үндэстний гар урлал ба нэхмэлийн үйлдвэр

Баян-Өлгий аймагт чуулган таригдсан сум, багийн нэр:

 1. Өлгий хот
 2. Булган сум
 3. Алтанцөгц сум
 4. Сагсай сум

Залбирлын хэрэгцээ шаардлага, онцлог:
Итгэлийн эрх чөлөө олгогдохын төлөө.