Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 82088
 • Баянхонгор хотод 26252 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 20
 • Газар нутгийн хэмжээ – 115.9 мянган км2
 • Айл өрхийн тоо: 20935

Хүн амын хувь:  

 • Хүүхэд: 0-15 нас 28435
 • 16-18 нас 6826
 • Өсвөр залуучууд нийт 35261
 • Залуучууд 19-35 нас 24359
 • Өндөр настан 54-59 нас 2449
 • 60-аас дээш нас 4728

Баянхонгорт үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага

 • Сүм цуглаан: 14

Христитгэлт байгууллагуудын гол үйлчлэл:

JCS:

 • Газар тариалан
 • Малжуулах төсөл
 • Дотуур байр төсөл
 • Сайн мэдээ

Эхлэл АОМ:

 • Бизнес сургалт
 • Агуу захирамж сургалт
 • Ахлагч удирдагчдыг дэмжих

Дэлхийн зөн ОУБ

 • Хүүхдийн хөгжлийн төсөл
 • Сүм цуглааныг дэмжих
 • Сүрьеэ төсөл
 • Бусад үйлчлэл

Аадра:

 • Газар тариалан, малжуулах төсөл

УБ – Авралын Зар:

 • Асрамжийн газар

Баянхонгор аймгийн “Авралын Үг” чуулганы салбар цуглааны нэр:

 1. Заг сум “Мөнхийн Үг” чуулган
 2. Гурван булаг сум “Үнэний Үг” чуулган
 3. Галуут сум “Итгэлийн Үг” чуулган
 4. Эрдэнэцогт сум “Хайрын Үг” чуулган
 5. Өлзийт сум “Амьдралын Үг” чуулган
 6. Жинст сум. “Ертөнцийн Эзэний Үг” чуулган
 7. Баянцагаан сум  “Итгэмжит Үг” чуулган
 8. Аймгийн төв 2-р баг. “Гайхамшигт үг” чуулган
 9. Аймгийн төв 3-р баг. “Үнэний Гэрч” чуулган

Залбирах сэдэв:

 • Илгээлтийн төлөө ажиллах чин хүсэлтэй.
 • Архидалт маш их хэмжээгээр
 • Атаархал, үзэн ядалтын сүнс маш их байна.
 • Засаг захиргааны төлөө
 • Нийгмийн үйлчлэлүүд уруу ява х ажиллагаа эхэлж байна.
 • Ажилгүйдэл маш их
 • Дэд бүтэц
 • Хорт хавдраар маш их хүн нас барж байна.