МЭЭ-ийн Удирдах Зөвлөл (УЗ) Бүх гишүүдийн хурлаас гишүүн бүр 2-3 жилийн хугацаатай сонгогдож ажилладаг. УЗ нь 15 гишүүнээс бүрдэх бөгөөд хөдөө орон нутгаас 7, Улаанбаатар хотын дүүргүүдээс 8 гишүүн сонгогдон, БГХ-аас бусад үед удирдах дээд эрх бүхий төлөөлөл юм.

Үүнд:

Ц.Алтанцоож

УЗ-ийн Тэргүүн
Амийн –Өргөө чуулганы Пастор, ХУД-ХАБ-ын Тэргүүн

С.Энхтайван

УЗ-ийн Дэд Тэргүүн
Алсын хараа чуулганы пастор, Дархан-Уул аймгийн ХАБ-ын Тэргүүн

Ш. Отгонтөмөр

УЗ-ийн гишүүн
Мөнхийн хайр чуулгану Пастор, СБД- ХАБ-ын Тэргүүн

И.Оюунбадрал

УЗ-ийн гишүүн
Зүрх-Уул чуулганы пастор, ЧД-ХАБ-ын Тэргүүн

Ө.Батзаяа

УЗ-ийн гишүүн
Улаанбаатар Христийн чуулганы пастор, СХД-ХАБ-ын тэргүүн

Н.Буйманбаатар

УЗ-ийн гишүүн
Бидний цуглааны пастор, БЗД-ХАБ-ын тэргүүн

С.Хоролоо

УЗ-ийн гишүүн
Мөнх Хайрын Давалгаа чуулганы пастор, Налайх-ХАБ-ын Тэргүүн

Л.Цэрэнпэлжид

УЗ-ийн гишүүн
Бурханы Алдар чуулганы пастор, Чойр-ХАБ-ын Тэргүүн

М.Болдбаатар

УЗ-ийн гишүүн
Шинэ дэлгэр чуулганы пастр, Сүхбаатар аймаг ХАБ-ын тэргүүн

С.Төмөрбаатар

УЗ-ийн гишүүн
Магтаалын Цамхаг чуулганы пастор, Завхан-ХАБ-ын Тэргүүн

С.Болортоль

УЗ-ийн гишүүн
Аргалант чуулганы пастор, Төв аймаг-ХАБ-ын Тэргүүн

О.Машбат

УЗ-ийн гишүүн
Хархорины гэрэл чуулганы пастор, Өвөрхангай-ХАБ-ын Тэргүүн

Д.Отгонбаяр

УЗ-ийн гишүүн
Ивээл чуулганы пастор, Багануур-ХАБ-Тэргүүн

Б.Батзаяа

УЗ-ийн гишүүн
Батзам чуулганы Ахлагч, Дундговь-ХАБ-ын Тэргүүн