С.Эрдэнэ

МЭЭ-ийн Гүйцэтгэх Захирал
“Даяар сэргэлт” чуулганы  Пастор, Ариун бичээс нийгэмлэгийн УЗ-ийн Тэргүүн

Г.Уламбаяр

Нарийн бичиг /Мэдээллийн ажилтан/
“Еден-Цэцэрлэг”  чуулганы Ахлагч, МЭЭ-ийн дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн үйлчлэлийн албаны удирдах зөвлөлийн гишүүн