Ж.Түвшинбат

МЭЭ-ийн Гүйцэтгэх Захирал
“Эзэний Ивээл” чуулганы Пастор

Г.Уламбаяр

Нарийн бичиг /Мэдээллийн ажилтан/
“Еден-Цэцэрлэг”  чуулганы Ахлагч, МЭЭ-ийн дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн үйлчлэлийн албаны удирдах зөвлөлийн гишүүн