Монголын Эвангелийн Эвсэл (МЭЭ) Байгууллагад Гишүүнээр Элсэх Журам

Бүрдүүлэх Материал

  1. Гишүүнээр элсэх тухай чуулган, байгууллагын өргөдөл
  2. Өөрсдийн итгэлийн тунхагийг нэг хувь хавсаргах
  3. Харъяа байгаа бүс, дүүргийн зохицуулагчийн тодорхойлолт (Ажлын албанаас маягт авч бөглүүлнэ)
  4. Анкет бөглөх (Ажлын албанаас авна)

Үйл Явц

  1. Та материалаа бүрдүүлж өгөхдөө материал хүлээлгэн өгсөнийг батлах баримтанд гарын үсэг зурах ёстой.
  2. Таны материалын бүрдлийг нарийн бичиг шалгаж хэрэгтэй заавар зөвлөгөөг өгнө
  3. Таны хүлээлгэн өгсөн материалыг ажлын алба хүлээн аваад Ажлын албаны дотоод журмын дагуу ээлжит удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.
  4. Удирдах зөвлөл цуглаан байгууллагын өргөдлийг авч хэлэлцээд гишүүнээр элсүүлэх, эс элсүүлэх тухай шийдвэрийг гаргана.
  5. Ажлын алба танай цуглаан байгууллагыг гишүүнээр хүлээн авсан, эс авсан талаар танд мэдэгдэнэ.
  6. Гишүүнээр элссэн цуглаан байгууллага ажлын албанд биеэр хүрэлцэн ирж гишүүний батламж гэрчилгээг гардан авах ба тухайн жилээс гишүүний хураамжийг тогтсон журмын дагуу төлнө.